Dogodki

V sklopu projekta smo izvedli dva predstavitvena dogodka.

2018: Nova slovnica: viri in metode

Leta 2018 smo na dogodku »Nova slovnica: viri in metode« seznanili strokovno javnost s cilji in dosedanjimi rezultati projekta (ARRS J6-8256) ter opredelili njihovo vrednost v luči primerljivih evropskih izkušenj ter nacionalnih prioritet in potreb. Predstavili smo odprto dostopne korpusne baze slovničnih podatkov, ki smo jih tedaj pripravljali v sklopu projekta. Ta so sedaj na voljo za izdelavo jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij za slovenski jezik, kot tudi empirično zasnovane slovnice slovenskega jezika. Dogodek je potekal v sredo, 6. 6. 2018, v Veliki dvorani IJS.

Predavanja

Panelna razprava

Panelisti: Rok Žaucer, Marko Stabej, Simon Krek, Irena Krapš Vodopivec, Kozma Ahačič

Moderatorka: Špela Arhar Holdt

Okrogla miza je bila tudi transkribirana in objavljena v tematski številki revije Slovenščina 2.0, ki je bila posvečena razpravam s področja slovničnega opisa.

  • Arhar Holdt, Špela (ur.); Gantar, Polona (ur.); Gorjanc, Vojko (ur.); Grošelj, Robert (ur.) (2018). Slovnične raziskave za jezikovni opis – Slovenščina 2.0, Tematska številka, letn. 6, št. 2. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.
  • Arhar Holdt, Špela; Ahačič, Kozma; Krapš Vodopivec, Irena; Krek, Simon; Stabej, Marko; Žaucer, Rok; Dobrovoljc, Helena; Gorjanc, Vojko; Gantar, Polona (2018). »Nova slovnica: kje smo in kam gremo«. V: Špela Arhar Holdt in dr. (ur.): Slovnične raziskave za jezikovni opis – Slovenščina 2.0 Tematska številka, letn. 6, št. 2, str. 1–32 Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.1-32.

 

2019: Kvantitativne in kvalitativne korpusne analize z novimi orodji iz nacionalnega projekta Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256)

Sledeče leto smo organizirali letni projektni dogodek z naslovom »Kvantitativne in kvalitativne korpusne analize z novimi orodji iz nacionalnega projekta Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256)«. Predstavili smo prosto dostopna programa LIST (orodje za luščenje frekvenčnih seznamov iz korpusov) in Q-CAT (orodje za izdelavo in analizo ročno označenih korpusov), ki sta bila razvita v okviru projekta. Predstavili smo tudi vnaprej pripravljene frekvenčne sezname iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0, ki so odprto dostopni na repozitoriju CLARIN.SI. Dogodek je potekal v torek, 19. 11. 2019, v prostorih Instituta »Jožef Stefan«.

Predavanja

TOP